రాత్రి 12 తరువాత అది చేస్తే ఏంజరుగుతుందో తెలిస్తే ఇక ఏ మగాడు చేయడు..

స్త్రీ పురుషులు ఏ సమయంలో వారికీ కార్యం చేయాలి అనిపిస్తే ఆ టైములో చేసేస్తారు కానీ కొన్ని సమయాల్లో ఇటువంటివి చేయకూడదు అనే విషయం చాలా మందికి తెలియదు అర్ధరాత్రులు కార్యానికి అస్సలు ప్రేరేపించకూడదు అలాగే ఎక్కువ వెంటనే యూటీజ పరిచే ఆ సమయంలో చేయకూడదు.రాత్రి ఎప్పుడైతే 12 దాటుతుందో ఆ సమయం నుండి మరుసటి రోజు మొదలు అయినట్లే యెపుడుఁయితే రెండో రోజు మొదలవుతుందో అప్పుడు వెంటనే బ్రాహ్మణకాలం మొదలవుతుంది ఆ సమయంలో వీలైతే పూజించాలి తప్ప కార్యం చేయకూడదు

ఇది చాల తక్కువ మందికి మాత్రమే తెలిసిన నిజం ఆలా అర్ధరాత్రి పూత 12 లేదా 1 దాటినా తరువాత కార్యం చేసే వారు ఎన్నో సమస్యలను ఎదురుకోవాలిసి వస్తుంది రకరకాల దోషాలు ఒకేసారి ఒచ్చిపడతాయి ఆ దోషాలను వదిలించుకునేందుకు మీకు ఒక జీవితకాలం పడుతుంది.ఆ సమయంలో పూజలు లేదా దైవకారిక్రమాలు లేదా ధ్యానం చేయటం చాలా మంచిది మరియు ఎన్నో లాభాలు కలుగుతాయి సామాన్య సమయంలో చేసేదని కన్నా అర్ధ రాత్రిలు చేసే పూజలకి ఎక్కువ ఫలితం లభిస్తుంది అని చెపుతారు

అందుకే కొన్ని ప్రదేశాలలో రాజ్యాలలో ఇప్పటికి రాత్రి పూత పూజలు జరుపుతారు అందికే కొన్ని పండగలు రాత్రి ఉంటాయి ఉదాహరణకు నవరాత్రి ఈ విధంగా ఏదైనా పండుగ తరువాత రాత్రి అనేది ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ దేవుళ్ళకు రాత్రి పూజ చేస్తే ఎక్కువ ఫలితం ఉంటుంది కాబట్టి అర్ధరాత్రుల తరువాత భార్య భర్తలు కార్యం చేయకుండా ఉండటం చాలా మంచిది ఇలాంటి మరెన్నో విషయాలు తెలుసుకోవటం కోసం పైన ఉన్న ఫాలో బటన్ క్లిక్ చేయండి

Men and women do it at that time when they feel they need to do something but sometimes most people do not know that such things should not be done at midnight and should not be done at that time as soon as it is time to go to Utiza at any time. As soon as the Brahmanical period begins the deed should not be done unless it is to be worshiped if possible

It is a fact known to very few people that those who work after midnight or 12 will have to face many problems. It will take you a lifetime to get rid of all the bugs at once. It is said that worshiping in the middle of the night gives more results than doing

Leave a Reply

Your email address will not be published.