శృ*గార0 ఈ యాంగిల్ లో చేస్తే అసలు నడుము నొప్పీ రాదు.. కావాలి అంటే ట్రై చేయండి..!!

భార్య భర్తల జీవితంలో దాంపత్య జీవితానికి చాల ప్రాదాన్యత ఉంటుంది వీరు ఇద్దరు కార్యంలో పాల్గొనే సమయంలో రక రకాల భంగిమలు ఉంటాయి ఎవరికీ వారు తమకు తోచిన విధంగా కార్యంలో పాల్గొంటారు. మన పురాణాల్లో ఎపుడో కొన్ని శతాబ్దాల కిందనే కార్యంలో కొన్ని వేళా భంగిమలు ఉన్నటు చెప్పాడు ఆ బంగిమలతోనే కామసూత్ర అనే పుస్తకం రాసాడు. ఎంతో టెక్నాలజీ వచ్చేసిన ఈ సమయంలో కూడా వాత్సాయుడు రాసిన వాటిని ఎంతో ప్రాధాన్యం ఇప్పటికి ఉంది. కార్యంలో ఎన్నో వేళా భంగిమలు ఉన్న అందులో అత్యుత్తమమయిన భంగిమ ఏది అన్న విషయంలో

సరిఅయిన క్లారిటీ లేదు ఐతే ఈ విషయంపై నిప్పులు కొన్ని పరిశోధనలు చేయగా వారికి కాని నమ్మలేని నిజాలు తెలిసాయి. దాదాపు కొన్ని వేల దంపతులపై జరిపిన ఈ పరిశోధనలో వారు చెప్పిన అభిప్రాయాలపై కార్యంలో అతి ఉన్నతమైన భంగిమ ఏది అనేది చివరకు తెలుసుకో గలిగారు. భార్య భర్తలు ఇద్దరు తమకు నచ్చిన దానిలో పాల్గొనటమే ఉత్తమమయినది అంటున్నారు. ఇద్దరు పూర్తి ఏకాంత వాతావరణంలో శారీరకంగా కాలికేస్తే కార్యంలో పూర్తి అనుభవాన్ని పొందవచ్చు ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే

స్త్రీ పురుషులలో ఒక భంగిమ వారికి చాల అనుకూలంగా అనిపించవచ్చు కానీ అదే భంగిమ వారి పార్టనర్ కి అంత సౌకర్యం వంతంగా ఉండకపోవచ్చు. అందుకే ఒకేలా కాకుండా ఇద్దరికి నచ్చేలా చేయటం మంచిది లేకపోతే ఆ సమయంలో ఇబ్బంది కలిగితే వారిలోని హార్మోన్ లు మారి వారికి కర్యంపైనే ఇంట్రెస్ట్ కొలిపోవచ్చు కాబట్టి ఇద్దరు చాల సౌకర్యంగా ప్రాశాంతంగా,ఇద్దరికి కంఫర్ట్ గా ఉండే యాంగిల్ చూసుకోవాలి. అప్పుడు అప్పుడు ఒకరికి ఒకరు కంప్రమైజ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. బాగా గుర్తుకు పెట్టుకోండి ఒకేలా మాత్రం ఎక్కువ సేపు అస్సలు చేయకూడదు

Marital life is very important in the life of a husband and wife. There are different types of postures during which the two of them participate in the work as they see fit. He wrote a book called Kamasutra with those postures which says that there are some postures in the work some centuries back in our Puranas. Even in this age of great technology, what Vatsayu wrote is still very important. There are many poses in the work and

it is not clear what is the best posture but the fires did some research on the subject and they came to know unbelievable facts. In this research conducted on almost a few thousand couples they were finally able to find out what is the highest posture in action based on the opinions they express. The wife says it is best for both husbands to participate in what they like. The other thing is that if two people are physically burned in a completely secluded environment, they can get full experience in the work.

That is why it is better to make the two like each other rather than the same. Then one has to compromise with the other. Remember, the same thing should not be done for too long