ఇక్కడ స్త్రీలు ప్రతీ సం.తప్పక భర్తని మార్చాల్సిందే ..అతనితోనే ( *** ) అన్నీ..

రాత్రిపూట మాత్రమే మగవారికి అను.అర్థించి తెల్లవారుజామునే గ్రామం నుండి పంపించేస్తారు మరల చీకటి పడితే గాని మగవారు ఆ గ్రామం లోకి రాకూడదు. కేవలం రాత్రి పుటమాత్రమే ఎందుకు అని మీకు సందేహం వచ్చే ఉంటుంది దాని వెంటనే మీకు సమాధానం కూడా అర్ధం అయింది అనుకుంటున్నాను. ఆ గ్రామంలో పుట్టిన పిల్లలకు కూడా వారి తండ్రులు ఎవరో స్పష్టంగా తెలీదు పిల్లల్కే కాదు తల్లి కూడా తన తండ్రి ఎవరు అనేది పిల్లలకు చెప్పదు ఆ గ్రామము ఎక్కడ ఉంది ఇలాంటి ఆచారాలను గలా కారణాలు ఏంటి అనేది ఇపుడు తెలుసుకోండి. మీరు గూగుల్ లో ఉమొజా కెన్యా అని టైప్ చేస్తే మీకు దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు వస్తాయి.

ఉమొజా గ్రామంలో ఆడవారు రాత్రి పూట మాత్రమే మగవారికి గ్రామం లోకి అనుమతిస్తారు అది కూడా కరెక్కరమం కోసమే. కారేక్రమం ఐపోగానే తెల్లవారి లోపే వెళ్లిపోవాలి. ఈ గ్రామం మొదట 15 మందితో మొదలయింది. ఈ 15 మంది తమ భర్తలతో గొడవ పడి లేదా హింసించి అబడి వచ్చిన వారే అలా ఒక గ్రామం ఎర్పడింది. గ్రామం ఏర్పడింది గాని వారి కొరిలాలు తీర్చుకోవటానికి వారికి మొగవారి అవసరం ఏర్పడింది అందుకు వాలు ఒక రూల్ పెట్టుకున్నారు. ఆ రూల్ ఆ ఇప్పటికి ఫాలో అవుతున్నారు

Men are only allowed to leave the village at night and are sent out in the early hours of the morning. If you have any doubts as to why it is only on the night page then I think the answer to it immediately makes sense to you as well. Even children born in that village do not know exactly who their fathers are. Not only children but also mothers do not tell children who their father is Find out now where the village is and what are the reasons for such rituals.

If you type umoja kenya in google you will get full details about it. In Umoja village, females are allowed into the village only at night and males are also allowed to roam.

The program should go under the whites as soon as Ipoh. The village originally started with 15 people. One such village was formed by these 15 men who came to fight or torture their husbands. The village was formed or they needed a mogul to meet their coriander so a slope was set for it. That Rule is still being followed