కార్యంలో ఆ మూడు భ0గిమలు అంటే అమ్మాయిలకు చాల ఇష్ఠమటా..

కార్యం అనేది ప్రతి మనిషికి తప్పక కావలసిన పని. కార్యం ఎపుడు ఒకేలా చేస్తే మనిషికి చాల బోర్ కొడుతోంది. కార్యాన్ని అనేక రకముల భంగిమల్లో ట్రై చేయటం ద్వారా దంపతుల మధ్య అంనూన్యతా పెరుగుతుంది. ఇందులో మహిళలు ముఖ్యంగా 3 భంగిమలను ఎక్కువగా ఇస్తా పడతారు. బంగిమని బట్టి అమ్మాయిలు బావ ప్రాప్తిని పొందుతారు. అందులో ప్రతి అమ్మాయికి బాగా ఇష్టమయినధీ మాత్రం, అమ్మాయి పడుకున్నప్పుడు అబ్బాయి చేసేది. ఈ భ0గిమలో ఇద్దరు ద0పతులు వారి మోకాళ్లను చూసుకుంటూ కార్యం చేస్తూ ఉంటారు.

ఈ స్టైల్ లో అమ్మాయిలు చాలా రిలాక్స్ గా ఉండి తమ భాగస్వామి తో ఛిల్ల్ అవుతూ ఉంటారు. రె0డోవది పురుషుడు పడుకున్నప్పుడు అమ్మాయిలు పైన ఉ0డేది, ఇలా కార్యం చేయటం వల్ల అబ్బాయిల కంటే అమ్మాయిలకే హాయి ఎక్కువ. కానీ అబ్బాయి ఈ సమయంలో చేసేది ఏమి ఉండదు, హాయిగా పడుకొని ఎంజాయ్ చేయటమే. అమ్మాయికి ఏ స్టైల్ లో పని ఎక్కువ అయినా కూడా వారు దీన్ని చాల ఇస్తా పడతారు. కార్యం మీద పిచ్చి మక్కువ ఉన్న అమ్మాయిలకు ఈ స్టైల్ అంటే యమా పిచ్చి ఎంత సేపు చేయమన్న చేసేస్తారు.

మూడోవాది అమ్మాయి వాంగి ఉన్నపుడు పురుషుడు విన్నాక నుండి చేసేది. ఇలా చేస్తే చాల లోపలి వెళ్ళటమే కాదు ఇద్దరికీ చాల కంఫర్ట్ మరియు రిలాక్స్ అయ్యే స్టైల్ ఇది. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో ల ఇష్టం కానీ అమ్మాయిలు సంతృత్తి పొందాలి అంటే వారికి నచ్చిన విధంగా చేస్తూ అలానే మీరు కూడా కంఫర్ట్ గా ఉండేలా చూసుకోవాలి. కంఫర్ట్ అనేది చాల ముఖ్యం లేకపోతే ఇద్దరికి చిరాకు వచ్చి కార్యం చేయాలి అనే ఉత్సాహం పోయి చాల నిరాశకు గురి అవ్వాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇద్దరు రిలాక్స్ మరియు కంఫర్ట్ గ ఉండేలా చూసుకోవాలి

Work is a task that every human being must have. It is very boring for a man to do the same thing over and over again. Trying to work in a variety of poses increases intimacy between couples.

Of these, women are especially prone to 3 postures. Depending on the bungi, the girls get access to the bava. One of the favorite things about every girl is what the boy does when the girl is asleep. In this pose the two couples are working while looking at their knees.Girls in this style are very relaxed and chill with their partner.