ఇక్కడ స్త్రీలు భర్త ముందే ఎంతమంది మగాళ్ల తో అయినా పడుకోవచ్చు

ఒకక్కపుడు ఆడవారు అంటే ఆట బొమ్మలు లాగా ఆడుకొనేవారు ఇప్పటికి కూడా కొన్ని దేశాల్లో వారిని బాధించటం హింసించటం ఇలా అనేక రకాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఐతే ఇప్పుడు కాలం తో పాటు ఎన్నో మార్పులు వచ్చాయి ఇప్పుడు ఆడవారికి మగవారికంటే ఎక్కువ స్వేచ్ఛ ఇవ్వడంతో పాటు ఆడవారు మగవారికంటే ఎందులోనూ తక్కువ కాదు అని వారి ప్రతిభను చాటుతున్నారు.ఐతే ఒక తెగకు చెందిన ఆడవారిపై ఎటువంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉండవు ఐతే ఆ తెగ ఎక్కడ ఉంది ఆ తెగ ఏ కాలం నాటిది ఇలాంటి విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం

సహారా ఎడారిలో త్వరక్ అనే ముస్లిం తెగవారు వీరిలో ఆడవారిపై ఎటువంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉండవు మగవారిపై మాత్రం అనేకరకముల రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి.

ఈ తెగలో ఆధిపత్యం మొత్తం ఆడవారిదే వీరి ఆచార సాంప్రదాయాలు చాలా బిన్నంగా వింతగా ఉంటాయి ఇక్కడ ఆడవారు ఎంతమందితో అయినా శృ0గార0 లో పాల్గొనొచ్చు దానికి వారి కుటుంబ వ్యక్తులు గాని ఆమె భర్త గాని ఎటువంటి అడ్డంకులు పెట్టకూడదు ఒక వేళా ఏమయినా చెప్పినట్టు ఐతే అతనికి విడాకులు ఇచ్చేయవచ్చు. విడాకులు ఇవ్వటానికి తాను కేవలం ఆఊరి పెద్దకు ఒక మాట చెపితే చాలు విడాకులు వచ్చేస్తాయి.

విడాకులు వచ్చిన తరువాత ఒక పెద్ద పండగల సంబరాలు జరుపుతారు ఎందుకంటే ఆ స్త్రీ వెంటనే ఇంకో పెళ్ళికి రెడీగా ఉన్నట్లు. మాములుగా ఐతే విడాకుల తరువాత భర్త భార్యకు ఆర్ధిక సహాయం చేయాలి అని కోర్ట్ ఆర్డర్ ఇస్తుంది కానీ ఇక్కడ మాత్రం విడాకులు తీసుకుంటే భర్త మొత్తం కొలిపోతాడు అతని ఆస్తితో పాటు పిల్లలను కూడా భార్య పొందే హక్కు ఉంది. ఇక్కడ స్త్రీ ఏ ఇంటికి పెద్ద దిక్కు స్త్రీలు కస్టపడి కుటుంబాన్ని పోషించాలి.

ఆ కుటుంబంలో ఏ నిర్ణయం అయినా ఆడవారు మాత్రమే తీసుకోవాలి అక్కడ మగవారికి స్వేత్చా లేదు. ఈ తెగలో మగవారు మొకం కనపడకుండా స్క్రాఫ్ కట్టుకొని తిరుగుతారు ఎందుకంటే ఒకవేళ వారి మొకం ఏ స్త్రీకి అయినా నచ్చితే ఎత్తుకెళ్ళి పెళ్లి చేసుకుంటారు. ఇలా 1-2 కాదు సామూహికంగా 4 నుండి 10 మంది వరకు చేస్తారు

Once upon a time, women played with toys, and in some countries there are still many forms of harassment and torture. So there are no restrictions on women belonging to a tribe.

In the Sahara Desert, the Twarak are a Muslim tribe whose restrictions are not on women but on men. The dominance of this tribe is entirely female whose customs are very different where females can have any number of sexual intercourses that should not be hindered by either their family members or her husband if one says anything and can divorce him. Divorce can be obtained by simply saying a word to the elder of the village.

After the divorce a big festive celebration is held because the woman seems to be ready for another marriage soon. Normally the court orders the husband to provide financial assistance to the wife after the divorce but here the husband loses the entire property in case of divorce and the wife has the right to have children as well. The woman here is the big direction for any home where women have to nurture and support the family.

Any decision in that family should be made only by women where men are not free. In this tribe, men wear scraps around their heads because they can pick up and marry any woman they like. Do this 1-2 not collectively 4 to 10 people

Leave a Reply