స్త్రీలో ఈ భాగాన్ని టచ్ చేసే మగాడికి ఏమవుతుందంటే ..?

వివాహం ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఒక కొత్త మలుపు జీవితాన్ని వివాహం తరువాత అంతకు ముందు అని మాట్లాడుకోవచ్చు. మంచి జీవితం భాగస్వామి లభిస్తే జీవితం చాల బాగుంటుంది. వదువుని ఎంపిక చేసుకునే తప్పుడు ఎలాంటివి పాటించాలో బాగా తెలుసుకోవాలి. ఈ సూచనలు అన్ని యోగ్యుడు అయినా పురుషులకి మాత్రమే. మంచి వధువును ఎంపిక చేసుకోవటానికి పురుషుడికి కూడా కొన్ని అరహతాలు ఉంటాయి అని చాణక్యుడు చెప్పాడు.మొదటిది వధువుతో సంస్కారాన్ని చూడాలి అని చాణక్యుడు చెప్పాడు. మంచి సంస్కారం ఉన్న వధువు పురుషుడి జీవితాన్ని మంచి మార్గంలో నడపటానికి తోడ్పడుతుంది. తద్ద్వారా మంచి కుటుంబాన్ని ఇవ్వ గలుగుతుంది

నీతిగా జీవించటం నీతిని బోధించటం లాంటి లక్షణాలు కచ్చితంగా మీరు చేసుకోబోయే వధువుతో ఉండాలి. వివాహం తరువాత పర పురుషుడి గురించి అస్సలు ఆలోచించని స్త్రీ నీతి అనే విలువకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్టు అర్ధం. కుటుంబం గురించి ఆరుబయట కష్టపడే మగవాడు ఉన్న కుటుంబం నుండి స్త్రీ లేదా ఇల్లాళ్లు దైవ భక్తి కలిగి ఉండటం ఎంతో అవసరం. స్త్రీ ఉదయాన్నే దేవుడికి పూజ చేయటం ఆమెకు మరియు పూర్తి కుటుంబానికి కలిసి వస్తుంది అని చెప్పాడు, వధువులతో చూడాల్సిన వాటిలో ఇది కూడా ఒకటి అని చాణక్యుడు చెప్పాడు

మూడొవది ధర్మ పథ జీవితం, ఈ తరహా జీవితాన్ని ఇష్టపడని స్త్రీ ఎప్పటికి మంచి వధువు కాలేదు అని ధర్మ పథ మీద ఆసక్తి ఉన్న స్త్రీ మాత్రమే పురుషుడి జీవితం విజయవంతం కావటానికి మరియు మంచి కుటుంభం ఉత్పన్నం కావటానికి దోహదపడుతుంది. కావున వధువుని ఎంపిక చేసుకునేటప్పుడు ఆమె ధర్మ పద జీవితాన్ని గడపగలదా అనే చూడాలి తప్పకుండ చూడాలి

Marriage can be said to be a new turning point in everyone’s life before and after marriage. Life is good when you have a good life partner. The bride has to look her best during this time, because of posterity more than anything else. These references are only for men who are all worthy. Chanakya said that a man also has certain qualifications to choose a good bride. A well-mannered bride helps to lead a man’s life in a good way. So as to be able to give a good family

Qualities like living righteously and teaching righteousness should definitely be with the bride you are about to marry. It means giving priority to the value of feminine morality that does not think at all about the pro-male after marriage. It is very important that a woman or a housewife from a family where there is a man who is struggling outside about family has godliness. The woman said that worshiping God in the morning brings her and the whole family together, which is also one of the things to look for with brides, said Chanakya.

Third is the life of Dharma Patha, a woman who does not like this kind of life can never be a good bride. So when choosing a bride it is important to see if she can live a life of righteousness

Leave a Reply

Your email address will not be published.