ఆకాశంలో శివ లింగం.. అమావాస్య రోజున అద్భుత దృశ్యం..

తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో స్టార్ మ్యూజిక్ కంపోజర్లలో దేవి శ్రీ ప్రసాద్ ఒకరు. అతను ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తి మరియు తాత్విక వ్యక్తి…